Miljøstyrelsens vigtighed for naturen

I denne artikel skal det handle om, hvor stor en betydning miljøstyrelsen har for naturen. Der er nemlig ingen tvivl om, at miljøstyrelsen bidrager med mange uvurderlige indsatser. Det er med til, at vi kan bevare vores elskede natur, og derfor er miljøstyrelsen enormt vigtig. Det skyldes blandt andet:

 • Miljøstyrelsen arbejder for at sikre ren luft.
 • De arbejder også for at sikre rent vand. Det gælder både drikkevand og i naturen.
 • Miljøstyrelsen arbejder for gode levevilkår. Det gælder ikke kun for mennesker, men også for dyr.
 • De arbejder også for en mere ren jord.

En del af miljøministeriet

Når man taler om miljøstyrelsen, så taler man faktisk også om en organisation, som er en del af miljøministeriet. Det vil sige, at ministeriet administerer miljøstyrelsen. Der er selvfølgelig derfor også en del politisk indblanding, hvilket nok er svært at undgå.

Dog skal det siges, at miljøstyrelsen i højere grad styres af selve ministeriet end de politikkere, som er valgt til at sidde der. Der sidder jo også en række embedsmænd og andre fagfolk, som arbejder i ministeriet uanset. De er også med til at administrere miljøstyrelsen.

Dog skal det siges, at der er tale om en afdeling lidt for sig i ministeriet. Det er dog en meget stor del af ministeriet, fordi miljøstyrelsen står for administrering af lovgivning. Det betyder, at det faktisk er miljøstyrelsen, som håndhæver miljølovgivningen på vegne af ministeriet.

Miljøstyrelsen har snart 50 år på bagen, og den startede som en afdeling i ministeriet for forureningsbekæmpelse. Senere har ministeriet skiftet navn, men miljøstyrelsen har altså bestået.

Arbejdsområder

Miljøstyrelsen har fem arbejdsområder:

 • Administrationen af lovgivning i det daglige. Det gælder alt, hvad der handler om miljø, som der skal tages hånd om. Det er miljøstyrelsens primære daglige funktion.
 • Miljøstyrelsen arbejder også i den forberedende fase, når det kommer til lovgivning. Det vil sige, at man supplerer ministeriet med, hvilke lovgivningsmæssige indsatser, man kan overveje. Man arbejder her også på at udforme de mere konkrete forslag.
 • Den direkte kontakt til erhvervslivet er også en vigtig del af miljøstyrelsens arbejde. Det vil sige, at man hele tiden er i dialog med erhvervslivet. Det er ret afgørende for, at man har et godt samarbejde med dem, man vil påvirke.
 • Der er selvfølgelig også en vigtig opgave i at have den gode kontakt med borgerne. Det kan være private, som føler sig generet og går til miljøstyrelsen. Det kan også være, at miljøstyrelsen selv tager kontakten i en konkret sag.
 • Det sidste punkt handler om at uddanne befolkningen om miljøet. Man skal altså formidle den viden, man har. Det er miljøstyrelsen, som har til opgave at lave tiltag, som gør folk klogere på natur og miljø. I disse år er det selvsagt en meget vigtig opgave i kampen for vores planet.

Samarbejder

Miljøstyrelsen indgår i rigtig mange samarbejder med forskellige organisationer. Som tidligere beskrevet samarbejder miljøstyrelsen med erhvervslivet i Danmark. Det handler rigtig meget om at nå til erkendelser og enighed om, hvordan tingene skal gøres.

Når det kommer til samarbejdet med befolkningen, kan miljøstyrelsen arbejde godt være endnu mere komplekst. Nogle gange handler det om private ejendomme eller lignende, hvor der skal ske en ændring. Her er det vigtigt at have et godt samarbejde med befolkningen.

Udover disse, så indgår miljøstyrelsen også i en række samarbejder med organisationer. Disse organisationer er både nationale og internationale. I det internationale perspektiv kan det eksempelvis være WHO og WTO. Disse to organisationer arbejder selvfølgelig globalt, men de har også betydning for miljøstyrelsens arbejde.

Miljøstyrelsen har nemlig så mange interesser i spil, at det er vigtigt med en finger på pulsen. Lad os Eksempelvis sige, at WTO er i gang med en række tiltag og forslag. Disse forslag vil få betydning for, hvordan det er tilladt at handle på tværs af lande. Her vil miljøstyrelsen kunne gå ind og drøfte disse ting med det danske erhvervsliv. Det vil måske være med til at sikre en bedre forberedelse og god dialog mellem miljøstyrelsen og erhvervslivet.

Det kunne også sagtens være WHO, som arbejder med global sundhed. Her vil det måske være andre tiltag men i princippet samme bundlinje. Det handler om, at miljøstyrelsen varetager forskellige interesser.

Mål

Miljøstyrelsen arbejder altid ud fra nogle ret konkrete målsætninger. Disse målsætninger er naturligvis delt ud i nogle forskellige områder. Eksempelvis kan vi tage miljøstyrelsen mål for 2019 som eksempel.

Eksempelvis har miljøstyrelsen et område, som hedder rekurtering. Det handler om, at der skal rekruteres gode medarbejdere indenfor miljø. Det handler samtidig om, at der ikke skal mangle folk i de centrale positioner. Det vil altså sige, at man skal have besat langt de fleste vigtige poster.

Et andet konkret mål fra miljøstyrelsen har været, at man beholder sit eget personale efter en flytning. Her bliver det mere konkret for miljøstyrelsen selv, men det er altså også et mål. Hvis man beholder de dygtige medarbejdere, vil man også have bedre arbejdsforudsætninger.

Derudover findes der også mål, som handler om medarbejdertrivsel og god styring af økonomien. Dermed er der tale om en arbejdsplads som alle andre, når det kommer til mål for miljøstyrelsen.

Derudover findes der eksempelvis mål, som handler om landets overvågning. Det er ret naturligt en vigtig opgave for miljøstyrelsen af flere årsager. Overvågning er nemlig med til at sikre meget af grundlaget for miljøstyrelsens valg. Det kunne eksempelvis handle om, at man får dokumenteret, at der er et problem eller at noget fungerer.

Der er altså tale om overvågning af naturen. Miljøstyrelsen overvåger hav, floder, søer og alle mulige andre områder. Det gør man simpelthen for at kunne holde kontrol og sikre naturen bedst muligt. Hvis miljøstyrelsen ikke laver den nødvendige overvågning, er det også meget svært at dokumentere problemstillinger. Disse problemstillinger er i sidste ende det bevis, miljøstyrelsen skal bruge.

Resultater

Når man kigger på en instans som miljøstyrelsen, er det svært ikke at holde øje med resultater. Der skal naturligvis altid konkrete resultater på bordet i en sådan organisation. Resultaterne ses ved, at naturen beskyttes. Derfor er det også altid svært at sætte tal på, hvor meget der opnås.

Der er dog ingen tvivl om, at miljøstyrelsen særligt i de senere år har fået sat naturen på dagsordenen. Det er efterhånden gået op for de fleste, at vores miljø ikke kan vente. Her spiller miljøstyrelsen en afgørende rolle. Derfor må vi også forvente, at miljøstyrelsen i de kommende år går benhårdt efter at opnå endnu mere konkrete resultater. Derudover vil man nok også opleve, at målene skærpes og bliver endnu mere ambitiøse.

Opbygning

Miljøstyrelsens arbejde er allerede blevet diskuteret i det ovenstående. Det er dog vigtigt at have en forståelse af, hvad det forberedende arbejde i miljøstyrelsen egentlig går ud på. Der sidder i miljøministeriet en minister. Det er denne minister, som i sidste ende skal træffe beslutningerne. Det er også denne minister, som skal komme med konkrete lovforslag.

Her spiller miljøstyrelsen en vigtig rolle. Det er nemlig dem, som hjælper med at forberede ministeren og hendes folk på disse ting.

Affald

I disse år er det meget svært at tale om miljøstyrelsen uden at nævne affald. Sortering af affald er kommet mere og mere på dagsordenen herhjemme i de senere år. Det skyldes blandt andet, at miljøstyrelsen har taget endnu hårdere fat på denne udfordring. Det er nemlig et område, hvor der var brug for store forbedringer.

Man har blandt andet lavet det system, som rigtig mange i dag kender til. Det går på, at der findes fire kategorier af affald:

 • Forberedelse til genbrug
 • Genanvendelse
 • Anden nyttiggørelse
 • Bortskaffelse

Det er naturligvis vigtigt at vide lidt om, hvilke ting som hører til hvor. Derfor får du her lige et indblik i, hvad der eksempelvis bruges igen. Det er alt sammen efter miljøstyrelsens anbefalinger.

Forberedelse til genbrug

Her kan det ifølge miljøstyrelsen eksempelvis handle om brugte flasker. Disse flasker er måske allerede gjort rene, og derfor er de nu klar til at blive brugt igen. Det kunne også være mursten, som ikke fejler noget. De kan sagtens bruges endnu engang.

I denne kategori er der generelt tale om det, som ingenlunde er blevet beskadiget. Miljøstyrelsen deler altså ret skarpt op i disse kategorier. Det betyder dog ikke, at man selv skal vurdere, om en flaske er klar til genbrug eller ej. Man skal egentlig bare sørge for at indlevere den eller placere den i den rigtige skraldespand.

Genanvendelse

Her er der tale om de produkter, som bruges igen efter behandling. Det kan være flasker, som ikke længere er hele. Ifølge miljøstyrelsen er disse til genanvendelse, fordi de kræver behandling, hvorefter de så kan bruges igen.

Anden nyttiggørelse

Her taler vi om produkter, som ikke umiddelbart kan bruges samme sted igen. Det kan være, når affaldet bruges i en anden sammenhæng, hvor det måske gør gavn. Det vil altså sige, at mursten måske knuses og bruges som en form for grus eller lignende. Dette vil miljøstyrelsen dog også i nogle tilfælde kalde for genanvendelse.

Bortskaffelse

Den sidste af de fire kategorier hos miljøstyrelsen er bortskaffelse. Her er det helt simpelt tale om, at man afbrænder affaldet, så det er væk. Det er denne kategori, man hos miljøstyrelsen rigtig gerne vil formindske. Det skyldes, at afbrænding er meget forurenende.

Beskyttelse af jord

Miljøstyrelsen arbejder som bekendt også rigtig meget for at beskytte vores jord. Det er et afgørende punkt i miljøstyrelsens dagsorden, hvilket ikke er så mærkeligt. En forurenet jord kan nemlig have store konsekvenser. Det gælder både for dyrelivet, landbruget og kvaliteten af de ting, vi propper i munden. Miljøstyrelsen arbejder blandt andet med følgende:

 • Vidensdeling om forurenet jord
 • Bekæmpelse af forurenet jord
 • Årsager til forurenet jord.

Nogle mennesker bliver i tvivl, om deres egen grund er forurenet. Hvis det er tilfældet, bør man selvfølgelig rette henvendelse til miljøstyrelsen. Alternativt skal man rette direkte henvendelse til den region, man bor i. De vil formentlig tage henvendelsen meget alvorligt og få kigget på sagen.

Ifølge miljøstyrelsen bør man også kontakte kommunen for at høre deres holdning til sagen. De kan have en viden om, hvor man særligt skal være opmærksom på nogle ting ift. den helt konkrete grund.

Sådan beskytter miljøstyrelsen jorden

Det selvfølgelig interessant at vide, hvordan miljøstyrelsen konkret arbejder med at beskytte jorden. Ifølge miljøstyrelsen selv arbejder de ud fra en række værktøjer, som naturligvis hele tiden forsøges udviklet. Disse værktøjet skal både være med til at passe på jorden og oplyse om, hvordan man passer på den. Man arbejder altså dermed også ud fra strategien hjælp til selvhjælp på dette område.

Man går eksempelvis ind og screener områder, foreninger og andre ting. Det gør miljøstyrelsen for at holde øje med, om bestemte aktiviteter eller områder kan være forurenende. Der er altså dermed også tale om et præventivt arbejde.

Derudover arbejder med desuden med risikovurderinger af områder og jord. Det vil sige, at man hos miljøstyrelsen har udarbejdet et regneark, som man følger. Det kan virke meget kompliceret for udefrakommende, men det giver rigtig god mening. Det giver nemlig miljøstyrelsen muligheden for at vurdere i tal, om et område skal være under mistanke.

Det kan virke lidt firkantet at sætte tingene sådan op, men faktisk er det rigtig effektivt. Det giver miljøstyrelsen nogle klare pejlemærker at gå efter. Det er i øvrigt også et regneark, som bruges af miljøstyrelsen til at tjekke vores grundvand. Her taler vi i øvrigt om endnu et enormt vigtigt arbejde, som varetages af miljøstyrelsen.

Grundvandet

I forlængelse af snakken om beskyttelsen af jorden, er det naturligvis svært at komme udenom grundvandet. At beskytte jorden handler i høj grad om at beskytte vores grundvand fra miljøstyrelsens side.

Miljøstyrelsen arbejder her i langt højere grad præventivt end indgribende. Det vil altså sige, at man altid forsøger at lægge en strategi, som går ind og arbejder forebyggende. Man tror på, at det er en mere langtidsholdbar måde at angribe disse udfordringer på.

Grundvandet skal ifølge miljøstyrelsen beskyttes af flere årsager. Først og fremmest er det vores drikkevand, som er på spil. Hvis grundvandet forurenes, har vi pludselig langt større udfordringer med rent drikkevand. Desuden beskyttes grundvandet, fordi det bidrager til søer og åer, hvor også dyrelivet skal bevares.